Obchodní podmínky internetového obchodu společnosti LP EKO, spol. s r.o.
(dále jen jako „Obchodní podmínky“)

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky zejména upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při prodeji a koupi zboží v Internetovém obchodě Prodávajícího a v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku též jejich vzájemná práva a povinnosti vzniklá na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „kupní smlouva“ nebo „smlouva“).

2. Vymezení pojmů

„Prodávajícím“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí obchodní společnost LP EKO s.r.o., IČ 01891626, se sídlem Hvozdnice 22, 252 05 Hvozdnice, obchodní společnost zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 213121, e-mail: info@lp-eko.cz, tel. +420723457931, která je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „Občanský zákoník“).

Výdejním skladem“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí sklad Prodávajícího nacházející se na adrese Praha 5, Chabská 36/1, 15521.

Webovými stránkami“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí internetové stránky www.lp-eko.cz.

Internetovým obchodem“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí internetový obchod Prodávajícího provozovaný prostřednictvím jeho jména.

Kupující“ v těchto Obchodních podmínkách představuje společné označení pro Spotřebitele a Podnikatele.

„Podnikatelem“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí takový zákazník Internetového obchodu Prodávajícího, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a také takový zákazník Internetového obchodu Prodávajícího, který s Prodávajícím uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.  

„Spotřebitelem“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí takový zákazník Internetového obchodu Prodávajícího, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím jako podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

3. Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

3.1. Kupující podáním objednávky zboží na Webových stránkách Prodávajícího stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a že měl možnost se s nimi v dostatečném předstihu před podáním objednávky seznámit.

4. Kupní smlouva

4.1. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká okamžikem doručení e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky Kupujícího (akceptací), který byl Prodávajícím zaslán elektronickou poštou Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce.

4.2. Pro objednání zboží musí Kupující vložit vybrané zboží do „nákupního košíku. Poté, co dokončí výběr zboží, Následně musí Kupující kliknout na políčko s názvem „Zaplatit“ a v dalším kroku vybrat způsob dopravy a způsob platby, přičemž po dokončení výběru musí Kupující kliknout na políčku „Pokračovat“. Následně se musí Kupující buď zaregistrovat na Webových stránkách, nebo pokračovat v objednávce bez registrace zadáním údajů o své osobě. Dalším krokem je rekapitulace objednávky a kontrola zadaných údajů Kupujícího. Pro odeslání objednávky musí kupující potvrdit, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

4.3. Během doby, než Kupující odešle objednávku je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, přičemž Kupující má možnost zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Kupující je povinen při objednávání zboží uvádět správně a pravdivě všechny údaje. S ohledem na to jsou údaje uvedené v objednávce Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky její obdržení Kupujícímu potvrdí formou e-mailu zaslaného, a to spolu se zněním těchto Obchodních podmínek.

4.4.  Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Prodávajícím, za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Uzavřená smlouva u prodávajícího nebude uložena.

4.5. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

4.6. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k objednanému zboží ve smyslu ust. § 2132 Občanského zákoníku, v důsledku čehož se Kupující stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny dle kupní smlouvy.

4.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) ještě před zasláním potvrzovacího e-mailu Kupujícímu požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky.

4.8. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout nabídku Kupujícího ve formě podané objednávky zboží na Webových stránkách Prodávajícího nebo její část z důvodu náhlé výrazné změny cen u dodavatele zboží. O této skutečnosti Prodávající vyrozumí Kupujícího informativním e-mailem zaslaným na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce.

5. Dodací podmínky

5.1. Dodávky objednaného zboží budou dle jeho dostupnosti a provozních možností realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2 pracovních dnů. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající jedním ze způsobů uvedených v bodě

5.2. Zásilka s objednaným zbožím obsahuje originál daňového dokladu, návod na používání zboží a záruční list (pokud je vydáván).

5.3. Objednané zboží lze dle volby Kupujícího učiněné v jeho objednávce doručit následujícími způsoby:

-   expresní doručování balíků na území ČR do 24 hodin, výhodou systém dep po celé ČR, tři pokusy o doručení zásilky příjemci;

-   zboží automaticky pojištěné do hodnoty 50 000 Kč, pokud hodnota přesáhne 50 000 Kč, Prodávající vždy zásilku samostatně připojišťuje;

-   kurýr PPL dodává přímo na Kupujícím zvolenou adresu;

-   PPL dodává zpravidla do druhého pracovního dne v běžnou pracovní dobu;

-   chce-li Kupující doručit zboží na jinou než fakturační adresu, lze tuto doručovací adresu uvést při objednávce do speciálního pole s názvem „Adresa doručení“ nebo do políčka s názvem "Poznámka";

5.4. Prodávající a Kupující si mohou sjednat též jiný způsob dopravy než uvedený v předcházejícím bodě těchto Obchodních podmínek, přičemž v případě nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5. Cena dopravy:

-   zdarma

-   přeprava balíků o hmotnosti 0 - 30 kg - cena bez DPH 95,-Kč (115,-Kč včetně DPH) za balík  +  dobírka 35,- Kč bez DPH (42,-Kč včetně DPH);

-   přeprava balíků o hmotnosti 30 - 50 kg - cena bez DPH 162,-Kč (196,-Kč včetně DPH) za balík  +  dobírka 35,- Kč bez DPH (42,-Kč včetně DPH);

-   zdarma

5.6. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

6. Cena za zboží a způsoby platby

6.1. Ceny uvedené v Internetovém obchodě jsou smluvní a jsou platné pro danou objednávku v okamžiku jejího podání Kupujícím. Ceny jsou uvedeny jak bez DPH, tak s DPH, přičemž cena s DPH je uvedena včetně všech ostatních daní a poplatků. Dopravné je uvedeno zvlášť. Ovšem výše uvedeným není omezena možnost Prodávajícího prodat zboží za individuálně sjednaných cenových podmínek.

6.2. Cenu zboží, případně dopravného dle kupní smlouvy může Kupující Prodávajícímu uhradit následujícími způsoby:

6.3. V případě platby v hotovosti, či v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí objednaného zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle data splatnosti uvedeného na faktuře. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6.4. Prodávající může po Kupujícím požadovat uhrazení zálohy kupní ceny.

7. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

7.1. Spotřebitel má právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

7.2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží (v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má právo odstoupit do 14 dnů ode dne kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží).

7.3 Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícího například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem. Spotřebitel může používzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je uveden na stránkách Internetového obchodu, není to však jeho povinností.

8. Důsledky odstoupení od smlouvy

8.1 Pokud Spotřebitel odstoupí od smlouvy, Prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání. Vrácení plateb proběhne buď v hotovosti při předání zboží, či převodem na účet Spotřebitele. V žádném případě vrácením zboží Spotřebitelem nevzniknou Spotřebiteli další náklady. Platbu Prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

8.2.

8.2.1. Převzetí zboží

Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět nebo je předat Prodávajícímu na adrese Praha 5. Chabská 36/1. Lhůta se považuje za splněnou, pokud Spotřebitel Prodávající odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

8.2.2 Náklady spojené s vrácením zboží

Spotřebitel si ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Pokud zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vracením zboží.

8.2.3 Snížení hodnoty vráceného zboží

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

8.3. Prodávající upozorňuje Spotřebitele, že právo na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatně si zboží půjčit a po 14 dnech jej vrátit zpět. Spotřebitel má právo se zbožím nakládat pouze takovým způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud Spotřebitel se zbožím nakládá v rozporu s předchozí větou, v důsledku čehož je zboží poškozeno, odpovídá Spotřebitel za snížení hodnoty vraceného zboží a Prodávající může započíst tento svůj nárok na úhradu vzniklé škody oproti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny za zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn Spotřebiteli vrátit kupní cenu sníženou o takto mu vzniklou škodu.

9. Právo Prodávajícího odstoupit od smlouvy

9.1. Prodávající je oprávněna od smlouvy uzavřené se Spotřebitelem odstoupit bez udání důvodu kdykoliv do doby převzetí zboží Podnikatelem, přičemž takovém případě vrátí Prodávající Podnikateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena hrazena.

10. Záruční podmínky

10.1. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že jím objednané zboží při převzetí nemá vady, tj. zejména že v době, kdy Spotřebitel věc převzal,

10.2. Spotřebitel je oprávněn uplatit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, přičemž to neplatí

10.2.1. Pro podnikatelské subjekty, řídí-li se kupní smlouva Obchodním zákoníkem, činí záruční lhůta dle zákona 6 měsíců ode dne převzetí zboží.

10.3. V souladu s Občanským zákoníkem platí, že uplatnění práva na vadu zboží Spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím věděl, že zboží má vady, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil, tj. zejména neodbornou manipulací či montáží zboží prováděnými Spotřebitelem.

10.5. Právo na uplatnění vady se uplatňuje písemnou formou na sídlo Prodávajícího, či osobně na adresu Výdejního skladu Prodávajícího po předchozí domluvě. Prodávající je povinen Spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje

10.6. Prodávající rozhodne o reklamaci Spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů

11.2. Kupující podáním objednávky zboží v Internetovém obchodě Prodávajícího potvrzuje, že byl podle § 11 Zákona o ochraně osobních údajů informován o těchto skutečnostech a podle § 5 Zákona o ochraně osobních údajů souhlasí s těmito skutečnostmi:

11.3. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové a statistické účely Prodávajícího.

11.4. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zrušit.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li Kupujícím Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li Kupujícím Podnikatel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem.

12.2. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění v Internetovém obchodě Prodávajícího a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené dříve podle těchto Obchodních podmínek.

12.3. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

12.4. Veškeré informace o zboží umístěné na Webových stránkách Prodávajícího jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.